دسته بندی اصلی
ملات آنی گیر PARSA PLUG
مقایسه
فوق روان کننده کربوکسیلاتی
مقایسه
روان کننده بتن نرمال
مقایسه
فوق روان کننده بتن نوترال
مقایسه
فوق روان کننده بتن دیرگیر
مقایسه
ابر روان کننده کربوکسیلاتی زودگیر
مقایسه
ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات
مقایسه
قالب سقف وافل
مقایسه
الیاف بتن سنتتیک
مقایسه
الیاف سفید بتن (pp ,pet)
مقایسه
الیاف فلزی بتن
مقایسه
سقف کوبیاکس (Cobiax)
مقایسه
سقف یوبوت
مقایسه
اَبَر سوپر فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلاتی  Civil Flow-S
مقایسه
سوپر فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی Civil Flow
مقایسه